BASES LEGALS SORTEIG RESSONS FEBRER 2023

McCann Barcelona amb domicili en, carrer ciutat de granada, 123, 08018 de Barcelona i amb C.I.F. número A28121192, organitza l’acció, “Sorteig ENTRADES RESSONS PENEDÈS”, en la landing corresponent amb la finalitat de fidelitzar a la seva comunitat de fans. Es podrà participar a través de qualsevol compte a través de la publicació d’Instagram. Els usuaris estan proporcionant la seva informació a l’ORGANITZADOR i no a Facebook o Instagram.

1. Àmbit d’aplicació

1.1 Subjectiu

Podran participar totes aquelles persones majors de 14 anys, que resideixin legalment a Espanya, que durant el període de participació tinguin un compte actiu en Instagram i que durant tot el període promocional el seu perfil o publicació siguin públics. Queden exclosos de participar empleats de l’ORGANITZADOR i de l’AGÈNCIA, els seus familiars i persones de les empreses que col·laborin en la gestió de la present acció promocional.

(*) en cas de participants menors d’edat, aquests garanteixen que compten amb la deguda autorització del seu pare/mare/tutor legal per a participar en aquesta promoció i gaudir el premi en cas de ser un dels guanyadors.

1.2 Temporal i territorial

La promoció tindrà lloc del dia 28 de febrer a les 10:00h fins al 06 de març a les 23.59h (UTC Madrid).

L’ORGANITZADOR es reserva el dret de cancel·lar anticipadament aquesta promoció o modificar-la o prolongar-la en el temps.

L’àmbit territorial de la promoció és Espanya.

2. Temàtica

La temàtica de la present acció promocional és interactuar amb la comunitat sortejant cinc entrades dobles pel festival Ressons Penedès. Per a això caldrà que els participants deixin el seu comentri i ser fan del compte de instagram @ressonspenedes. 

3. Premis

Durant la vigència de la present promoció, s’atorgarà cinc (5) premis: de dues entrades dobles pel concert que decideixi el guanyador del festival Ressons Penedès. En total s’atorgarà un total de cinc (5) premis.

En cap cas es podrà canviar el premi pel seu valor en metàl·lic, ni ser comercialitzat o cedit a terceres persones.

El premi és personal i intransferible i no podrà ser substituït per cap altre premi o diners en metàl·lic.

El producte sortejat, pot variar de la imatge mostrada en la publicació de la promoció en funció de la disponibilitat de talles i models en funció de la petició del guanyador, amb un PVP màxim de 250€.

4. Mecànica de la Promoció

Per a participar en el concurs, els concursants hauran d’accedir al perfil de @ressonspenedes d’Instagram i participar en la publicació del sorteig. També hauran de ser seguidors del perfil de @ressonspenedes a https://www.instagram.com/ressonspenedes/. La participació en la present promoció suposa el coneixement i acceptació de les presents bases i el criteri de l’ORGANITZADOR per a la resolució de qualsevol incidència.

No s’acceptaran les participacions dels “caçaconcursos”, s’entén per aquells perfils destinats únicament a la participació de concursos.

La participació implica la possibilitat de ser contactat per correu per l’Organitzador en cas de resultar guanyador. Queda a càrrec del participant que la característica del seu compte així ho permeti. La comunicació del guanyador que es publicarà el dia 7 de març de 2023.

La participació en la promoció de manera fraudulenta (ús de robots, sistemes no manuals, hackeo, etc.) suposarà l’eliminació automàtica de la participació de la promoció, sense dret a premi assignat en comissió de frau o engany.

5. Mecànica

D’entre totes les respostes rebudes, es donaran com a vàlides aquelles que deixin el seu comentari i siguin fans del perfil d’Instagram de Base. El sorteig es realitzarà del 28 de febrer al 06 de març i s’anunciarà el guanyador el dia 07 de març.

En cas que la persona del comentari guanyador renunciés al premi o bé no complís les condicions i bases del concurs, l’ORGANITZADOR contactarà amb el guanyador suplent triat i seguirà el mateix procés establert per al guanyador principal. En cas que el guanyador suplent renunciés al premi o bé no complís les condicions i bases del concurs es contactarà amb un tercer guanyador suplent.

L’ORGANITZADOR es reserva el dret de desqualificar aquells comentaris que no reuneixin els requisits establerts en aquestes Bases o que, sota el seu criteri, siguin desagradables, lesionin els interessos dels menors o d’un tercer o puguin provocar menyscapte en l’honra o reputació de tercers o de la marca Ressons, així com qualsevol tipus de descrèdit o denigració.

La publicació del guanyador la compartirà l’organitzador en el post del sorteig.

6. Comunicació i lliurament del premi

Una vegada designada la persona guanyadora, l’organitzador es posarà en contacte amb el guanyador/a a través del compte d’instagram.

S’entendrà que l’organitzador ha realitzat les gestions oportunes per a la localització de la persona guanyadora del premi, si transcorregudes 24 hores des que la companyia s’hagi comunicat amb el guanyador a través del seu perfil públic, aquests no s’haguessin dirigit a la companyia per a facilitar les dades. No obstant això, es triarà un guanyador suplent en cas que no fos possible contactar amb el primer triat o rebutgés el premi. També es triarà un guanyador suplent en cas que la persona guanyadora no complís algunes de les bases aquí establertes o no acceptés el seu contingut.

En cas que el guanyador suplent, no compleixi amb les bases establertes o no fos possible contactar-lo en el termini determinat es buscarà un altre suplent. Si aquest tercer guanyador no compleix amb les bases establertes, desisteix del premi o no respongués al contacte de l’empresa; el premi quedarà desert.

L’ORGANITZADOR es reserva el dret de sol·licitar a la persona guanyadora la seva identificació mitjançant exhibició del DNI o passaport. La negativa a proporcionar aquesta documentació o la no concordança del mateix amb les dades de registre de la promoció, comportarà la pèrdua del dret a percebre el premi.

7. Protecció de dades de caràcter personal.

Les dades personals que voluntàriament faciliti el participant seran tractats conforme a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i seran utilitzats exclusivament amb la finalitat de poder gestionar la present promoció. Transcorreguts dos (2) mesos des de la terminació de la promoció, les dades seran eliminades.

Les dades addicionals que siguin traslladats pel guanyador per a la recepció i, en el seu cas, comunicació pública del premi, seran utilitzats exclusivament per a dur a terme la correcta gestió d’aquesta comunicació pública i lliurament del premi.

La indicació de les dades personals de la persona guanyadora tindrà caràcter obligatori, en la mesura en què seran necessaris per a la gestió del premi.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a McCann responsable del fitxer, Carrer ciuat de granada 123, 08018 de Barcelona.

8. Cessió de drets

8.1 Dels participants

Els participants de la present promoció donen el seu consentiment i autorització perquè els comentaris puguin ser, en el seu cas, fixats, reproduïts, transformats i comunicats públicament en el perfil de Instagram, de l’ORGANITZADOR i/o en qualsevol altre mitjà (revistes, mailing, Internet, TV, fullets publicitaris, etc.) en els quals es faci referència a la present acció promocional.

Els participants garanteixen que ostenten tots els drets necessaris per a cedir els comentaris, o bé, garanteixen que les persones que en el seu cas apareguin en el mateix han prestat el seu consentiment a l’explotació del comentari amb idèntica amplitud a l’esmentada anteriorment.

L’ús i difusió dels comentaris no suposarà en cap cas el dret a percebre cap compensació econòmica.

8.2 De les persones guanyadores

L’ORGANITZADOR es reserva l’opció de reproduir, utilitzar i difondre el comentari guanyador i el nom i cognoms de la persona guanyadora en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb la present promoció, tot això en qualsevol mitjà (incloent amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, l’explotació a través de premsa escrita, TV, Internet, pàgines web de l’Organitzador i els seus perfils de Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Flickr, Tik Tok sense que aquestes activitats els confereixin dret de remuneració o cap benefici més enllà del lliurament del premi guanyador conforme a aquestes bases.

Aquesta autorització es realitza per a l’àmbit territorial d’Espanya i per un termini màxim de 3 anys a comptar des de la primera publicació en qualsevol mitjà.

9. Retenció fiscal

De conformitat amb la normativa de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, el premi concedit per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que el valor del premi sigui superior a 300 euros. S’informa en aquest sentit, que el valor del premi de la present promoció és inferior a 300€.

10. Generals

1. La participació en la present promoció suposa el coneixement i acceptació de les presents bases i el criteri de l’ORGANITZADOR per a la resolució de qualsevol incidència.
2. La participació en la present promoció és gratuïta, sense cost per al participant, excepte els inherents a la utilització d’Internet.
3. L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, suspendre, cancel·lar o ampliar aquesta promoció sempre que existeixi una causa que el justifiqui, inclòs l’incompliment dels nivells de participació prevists en el moment d’elaborar la campanya de promoció, sense que això suposi un deure d’indemnització de cap mena.
4. L’ORGANITZADOR es reserva el dret de deixar fora de la present promoció a aquells participants, i en el seu cas guanyadors, que realitzin una utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases, facilitin dades falses o no veraces o, en general, que no compleixin amb alguna de les condicions aquí establertes o no acceptin el seu contingut. En cas de desqualificació de participants, la companyia es reserva el dret a declarar el seu premi desert.
5. Les dades personals que voluntàriament faciliti el participant hauran de ser veraços i complets. En cas de no ser-ho l’ORGANITZADOR quedaria facultat per a excloure de la promoció al participant en qüestió.
6. Les presents bases seran accessibles a través del perfil de l’ORGANITZADOR en Facebook.

11. Limitació de responsabilitats de RESSONS PENEDÈS”

RESSONS PENEDÈS no es responsabilitza dels següents actes:
1- Per l’ús del regal que l’agraït pugui realitzar.
2- Per les fallades o incidències en els sistemes de telecomunicació, que
impedeixin accedir o operar amb normalitat en Instagram o Facebook.

12. Legislació aplicable i fur:

La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola i qualsevol controvèrsia que, resultada de la interpretació o compliment d’aquestes, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.