CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les presents condicions generals de compra d’entrades en línia (en endavant, les condicions generals) estableixen els termes i condicions que regeixen la relació entre BARCELONA EVENTS MUSICALS, SL (en endavant, la promotora), amb CIF B-65505257, i domiciliada al carrer de Pujades, número 77– 79, 2n 7a, 08005 de Barcelona, i l’usuari (en endavant, l’usuari) que compra entrades en línia (en endavant, les entrades) a través del portal web allotjat al URL https://www.ressonspenedes.com o www.seetickets.com/es (en endavant, el portal).
Per comprar entrades en línia és imprescindible l’acceptació prèvia expressa per part de l’usuari de les condicions generals.
La llengua de contractació serà determinada en funció de l’idioma triat per l’usuari en el portal durant el procés de compra d’entrades en línia.
La compravenda d’entrades s’entén feta en el domicili de la promotora, llevat que l’usuari actuï com a consumidor, cas en què es presumeix feta al lloc on aquest usuari tingui la residència habitual.

2. PROCEDIMENT PER A LA COMPRA D’ENTRADES
La promotora posa a disposició de l’usuari a través del portal un canal en línia per comprar entrades.
Tota la informació relativa a les entrades disponibles en cada moment així com les prestacions pròpies de les entrades estarà disponible en el portal per a la consulta per part de l’usuari.
Per comprar en línia entrades, l’usuari ha de seleccionar la modalitat d’entrades, la data de les entrades, si escau, així com el nombre d’entrades que vol adquirir. En funció del nombre i modalitat d’entrades seleccionades per l’usuari, el portal indica el preu final de compra de les entrades (que inclou l’IVA o altres impostos aplicables).
Posteriorment, l’usuari ha de facilitar obligatòriament el nom i cognoms i una adreça electrònica en la qual vol rebre el comprovant corresponent de compra i les entrades adquirides un cop conclòs el procés de compra, així com qualsevol comunicació enviada per la promotora en relació amb les entrades adquirides.
Les comunicacions enviades per la promotora a l’adreça electrònica facilitada per l’usuari es consideren efectivament notificades a aquest últim, i la promotora no és responsable dels efectes que puguin derivar-se de la inexactitud de l’adreça electrònica facilitada per l’usuari.
En cas de ser requerides dades addicionals durant el procés de compra en línia d’entrades, seran oportunament sol·licitades a l’usuari durant el procés esmentat.
Totes les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades d’acord amb la política de privacitat disponible en aquest enllaç: https://www.ressonspenedes.com/ca/politica-de-privacitat/ (en endavant, la política de privacitat).
Per poder continuar amb la compra d’entrades en línia, l’usuari ha de seleccionar el mètode de pagament amb el qual vol comprar i acceptar d’una manera expressa les condicions generals, així com la política de privacitat, i pot optar per rebre informació i comunicacions comercials de la promotora.
Per concloure el procés de compra d’entrades en línia, l’usuari és redirigit a la plataforma de pagament corresponent, segons el mètode de pagament seleccionat, i ha de seguir les instruccions de pagament que la plataforma proporcioni.
Un cop conclòs el procés de compra d’entrades en línia, l’usuari no pot modificar les característiques i condicions de les entrades adquirides, i l’usuari pot accedir, mitjançant les credencials, al seu entorn d’usuari en el portal, per modificar únicament determinades dades respecte de les entrades adquirides d’acord amb les instruccions que proporcioni en cada moment la promotora en el portal.
La promotora ha d’informar degudament l’usuari si posa a disposició del públic la compra d’entrades per mitjans no telemàtics.

3. ÚS DE LES ENTRADES I PROHIBICIÓ DE REVENDA DE LES ENTRADES
La promotora només es fa responsable de les entrades adquirides a través del portal.
No està permesa la revenda d’entrades ni qualsevol acte jurídic onerós de transmissió de l’ús o propietat de les entrades a favor de tercers. En aquests casos, la promotora pot cancel·lar les entrades objecte de revenda o de transmissió onerosa sense donar dret a cap reemborsament a l’usuari, així com impedir als tercers posseïdors de les entrades l’accés al recinte. Tot això, sense perjudici de la facultat de la promotora de reclamar els danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la revenda o transmissió onerosa d’entrades.

4. POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
Una vegada adquirides les entrades per l’usuari, la promotora no admetrà canvis o devolucions de l’import d’aquestes entrades.
La promotora es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment objecte de les entrades, i l’usuari no té dret a reclamar la devolució de l’import abonat per les entrades.
La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment objecte de les entrades per causes fortuïtes o de força major no imputables a la promotora no pot donar lloc a la devolució de l’import de les entrades, excepte en els casos en què així s’estableixi legalment.
Quan sigui procedent, l’usuari pot sol·licitar la devolució i el reemborsament de l’import de les entrades en el període màxim de catorze (14) dies naturals a comptar de la data en què sigui efectiva la cancel·lació de l’esdeveniment objecte de les entrades, i en la forma i mitjançant els canals especificats per la promotora a aquest efecte. La promotora pot oferir a l’usuari, en substitució de la devolució i reemborsament, un bo o val substitutori per a l’entrada a un esdeveniment posterior a l’originari i de característiques similars a aquest, sense cap cost addicional, canvi que en tot cas ha de quedar subjecte a l’acceptació de l’usuari.
En el cas que l’usuari no accepti el bo o val substitutori referit, la promotora ha de reemborsar el preu de les entrades abonat per l’usuari, i en cap cas no es reemborsa qualsevol altre cost o despesa, conforme al procediment de reemborsament establert per la promotora a aquest efecte.
No es genera el dret de devolució de l’import de les entrades en els supòsits en què la suspensió o modificació de l’esdeveniment es produeixi una vegada començat i es degui a una causa fortuïta o de força major.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La promotora es reserva tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga sobre el portal, i tots els seus elements i continguts són titularitat exclusiva de la promotora, o de tercers, havent estat legítimament cedits a favor de la promotora. En conseqüència, i a excepció dels usos estrictament necessaris per a l’ús dels serveis contractats per l’usuari o dels permesos legalment, queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, divulgació, publicació, processament, distribució, comunicació pública o qualsevol altra explotació d’aquests drets de qualsevol manera per part de l’usuari.
L’adquisició o la possessió de les entrades, i l’accés i estada als recintes on es duguin a terme els esdeveniments objecte de les entrades, no donen dret a l’usuari, ni als tercers posseïdors de les entrades, a utilitzar les entrades o els seus continguts amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals o sortejos) associats a l’usuari, al tercer posseïdor de les entrades o altres tercers. Aquestes activitats poden ser rastrejades a Internet amb l’objectiu de determinar les eventuals responsabilitats que se’n puguin derivar.
L’usuari és l’únic responsable davant la promotora i tercers de qualsevol infracció en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga relacionats amb el portal i els seus elements i continguts.
En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions descrites anteriorment, i sense perjudici de la reserva del dret de la promotora a iniciar les accions legals que corresponguin, l’usuari s’obliga a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de les entrades.

6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
La promotora no garanteix l’autenticitat ni assumeix cap responsabilitat en relació amb les entrades que no hagin estat adquirides a través del portal.
La promotora no pot garantir que la informació continguda al portal sigui en tot moment precisa, correcta i es trobi actualitzada.
La promotora no és responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de les interrupcions temporals, la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal o dels serveis habilitats a través del portal per causes alienes a la promotora, ni dels possibles errors de seguretat que es puguin produir en el portal, ni de l’ús que en faci l’usuari.
La promotora no es responsabilitza dels serveis prestats per tercers per a la gestió i el processament de pagament de les entrades efectuats a través del portal, en la mesura en què aquest pagament es fa a través d’una passarel·la externa de pagament que no és titularitat de la promotora. En conseqüència, la promotora no és responsable dels càrrecs de compra efectuats per aquestes plataformes ni d’eventuals devolucions dels imports de les entrades.
La promotora no es responsabilitza dels continguts, les condicions legals ni les polítiques de privacitat dels llocs web de tercers enllaçats amb el portal.
L’usuari pot únicament utilitzar el portal amb finalitats exclusivament personals, d’acord amb els límits establerts a les condicions generals, i en cap cas no pot utilitzar el portal amb finalitats il·legals, il·lícites, no autoritzades, contràries al que estableixen les condicions generals o lesives per als interessos de la promotora. Així mateix, l’usuari és únicament i plenament responsable de totes les dades que comuniqui o transmeti a la promotora a través del portal.
La promotora no es fa responsable de cap pèrdua o robatori de les entrades. L’usuari és responsable de custodiar les seves entrades. Així mateix assumeix la responsabilitat que es derivi en cas que les entrades siguin duplicades, fotocopiades o falsificades.

7. TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

7.1. NORMATIVA D’ACCÉS I ESTADA ALS RECINTES
L’accés i estada als recintes només és possible prèvia acreditació de les entrades adquirides, que seran escanejades perquè la promotora les verifiqui o el tercer designat per a la gestió i organització de l’esdeveniment objecte de les entrades. Els posseïdors de les entrades han d’identificar-se amb el DNI o document d’identificació equivalent en cas que sigui requerit en el control d’accés. Així mateix, els posseïdors de les entrades han de conservar-les durant tota l’estada als recintes.

En el cas del festival Ressons Penedès by Cruïlla, celebrat a diferents cellers i municipis del Penedès, les entrades adquirides no donen dret al seu portador a entrar i sortir del recinte. Un cop el portador hagi accedit al recinte, no en pot sortir fins que en vulgui marxar definitivament.
La promotora es reserva el dret d’admissió en virtut del que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Tanmateix, en virtut del que estableix la normativa aplicable, la promotora es reserva la facultat de registrar per motius de seguretat les persones que accedeixin als recintes i les seves pertinences, que poden ser sotmeses al control de bosses, motxilles i altres efectes personals. Així mateix, no està permesa dins dels recintes:
– L’entrada de begudes i envasos per a begudes.
– L’entrada de menjar.
– L’entrada d’animals.
– L’entrada de càmeres rèflex, càmeres de vídeo, ni d’altres equipaments fotogràfics, videogràfics o d’enregistrament sonor, de caràcter professional com ara trípodes, entre altres.
– L’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos, nocius o que estiguin prohibits per la normativa vigent.
– El consum de substàncies estupefaents.
– La venda d’alcohol i tabac a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.
La promotora pot denegar l’accés als recintes en cas que les entrades presentades per a l’accés estiguin malmeses, trencades, incompletes o presentin indicis de falsificació, reproducció, revenda o supòsits anàlegs. Així mateix, la promotora impedirà l’accés o la permanència als recintes a:
Les persones que manifestin actituds violentes, o que incitin públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, a les persones que es comportin d’una manera agressiva o provoquin aldarulls a l’interior o l’exterior dels recintes, a les persones que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a armes, així com a les persones que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals constitucionalment reconeguts.
Les persones que mostrin símptomes d’embriaguesa o que estiguin consumint drogues, substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o equivalents o manifestin símptomes que mostrin símptomes d’haver-ne consumit.
Incompleixin les indicacions en matèria de seguretat i salut facilitades per la promotora o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment, o creïn una situació de risc o perill per a si mateix o per a terceres persones.
Les persones que accedeixin i romanguin als recintes han de seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions de seguretat facilitades en cada moment per la promotora o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment, i totes les que siguin aplicables d’acord amb la diligència i les mesures de precaució adequades.
Les persones que accedeixin i romanguin als recintes han de respectar en tot moment la normativa d’accés i estada als recintes establerta en les condicions generals. El seu incompliment o compliment defectuós pot ser motiu d’expulsió dels recintes sense donar cap dret a cap tipus d’indemnització, i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se’n puguin derivar.

7.2. MENORS D’EDAT
El règim d’accés de menors d’edat al festival Ressons Penedès by Cruïlla que se celebra a diferents recintes del Penedès és el següent:
L’accés per als menors d’edat, de 0 a 2 anys (inclusivament), no requereix l’adquisició de cap entrada, i han d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal.
L’accés per als menors d’edat, de 3 a 12 anys (inclusivament), requereix l’adquisició d’una entrada de la modalitat específica per a nens (excepte als concerts de Dàmaris Gelabert + Reggae per Xics i Xiula, on s’ha d’adquirir una entrada normal), i han d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal. És obligatori mostrar aquest tiquet en el control d’accés indicat.
L’accés per als menors d’edat de 13 a 15 anys requereix l’adquisició d’una entrada de règim general, i han d’anar acompanyades del pare, mare o tutor legal.
L’accés per als menors d’edat a partir de 16 anys requereix l’adquisició d’una entrada de règim “general” i poden accedir al recinte sense acompanyament d’un major d’edat ni requerir-se cap mena d’autorització.
L’accés dels menors d’edat a qualsevol dels esdeveniments de la promotora requereix mostrar les entrades corresponents en el control d’accés al recinte. En cas que l’acompanyament del menor d’edat sigui requisit per accedir als recintes, el pare, mare o tutor legal han de presentar el DNI i llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’acompanyant amb el menor d’edat. Ambdós, en cas que sigui procedent, han de portar en tot moment el DNI o document d’identificació equivalent per si la promotora o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment requereixi l’acreditació de la seva identitat. Així mateix, els menors d’edat fins a 15 anys (inclusivament) seran identificats amb una polsera que han de portar visible en tot moment durant l’estada als recintes.
En cas que l’acompanyant del menor d’edat no sigui ni el pare, ni la mare ni el tutor legal, caldrà presentar una autorització específica signada pel pare, la mare o el tutor legal del menor d’edat, juntament amb una fotocòpia del DNI de l’autoritzant i del llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’autoritzant amb el menor d’edat.
En tot cas el responsable del menor d’edat ha de signar un document d’exoneració de responsabilitat de la promotora, que es facilita a aquest efecte a l’entrada dels recintes i que es pot descarregar també directament des d’aquest enllaç (s’ha d’enllaçar amb el document d’exoneració de responsabilitat). L’acompanyant és responsable de tota acció o omissió del menor d’edat que es produeixi durant l’estada als recintes.
La promotora o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment ha de lliurar als menors d’edat taps per a les orelles per reduir els efectes del volum del so, en cas que els acompanyants dels menors d’edat ho sol·licitin.

7.3. FOTOGRAFIES I FILMACIONS
Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit de la promotora, queden prohibits qualssevol filmació, enregistrament o captació d’imatges a l’interior dels recintes on es duguin a terme els esdeveniments objecte de les entrades per a qualsevol ús que quedi fora de l’àmbit estrictament privat i, en particular, amb finalitats comercials, publicitàries o anàlogues. En cas que l’usuari, els tercers posseïdors de les entrades o qualsevol assistent a l’esdeveniment incompleixin aquesta obligació, han d’assumir íntegrament qualsevol responsabilitat que es pugui derivar davant tercers de la captació i ús no consentit de qualsevol imatge a l’interior dels recintes.

7.4. VIDEOVIGILÀNCIA
La promotora o, si escau, el gestor de l’espai on es dugui a terme l’esdeveniment objecte de les entrades pot efectuar la videovigilància dels recintes per garantir la seguretat de persones i instal·lacions, tot d’acord amb les previsions legals aplicables a aquesta matèria.

7.5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
La promotora no és responsable en cap cas dels danys, perjudicis, costos o despeses que sofreixi l’usuari o tercers posseïdors de les entrades com a resultat d’un incompliment o compliment defectuós de les normes, indicacions o instruccions de seguretat indicades per la promotora o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment.
La promotora no és en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels assistents als recintes durant l’accés i l’estada als recintes, ja sigui per accions o omissions pròpies o de tercers no imputables a la promotora.
Els assistents seran exclusivament responsables davant la promotora i tercers de qualsevol mal, desperfecte o perjudici que causin durant l’accés i l’estada als recintes.

8. DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS
La promotora posa a disposició de l’usuari un apartat al portal amb informació d’utilitat relacionada. En tot cas, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica info@ressonspenedes.com, l’usuari pot fer consultes o sol·licitar a la promotora els fulls de reclamació corresponents, els quals estaran també a la seva disposició al lloc de celebració de l’esdeveniment objecte de les entrades adquirides, així com al domicili social de la promotora.

9. MODIFICACIÓ, NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CONDICIONS GENERALS
Aquest document, que és acceptat per l’usuari, s’arxiva en el sistema informàtic de la promotora i l’usuari el podrà consultar durant el període d’un mes.
La promotora es reserva el dret de modificar unilateralment o actualitzar les presents condicions generals en qualsevol moment i sense previ avís, i la versió vigent de les condicions generals és la que es trobi disponible en cada moment en el portal.
En cas que qualsevol de les condicions generals sigui declarada, en tot o en part, nul·la o ineficaç, per resolució ferma dictada per l’autoritat competent, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta només la condició general en qüestió. A aquest efecte, la resta de condicions generals subsisteixen i no queden anul·lades, invalidades o afectades, i la condició general que resulti afectada es considera com a no posada.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les condicions generals es regeixen per la legislació espanyola comuna.
Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir derivada de la relació contractual entre la promotora i l’usuari s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya).